Arbocuratieve zorg & reintegratie – Wolters en Kristen – Groenlo

Wolters en Kristen

Vooruitstrevend in fysiotherapie

Arbocuratieve zorg & reintegratie

Voor wat betreft de arbocuratieve zorg en werkgerelateerde reïntegratie hebben wij een samenwerkingsovereenkomst met Fysarbo.

Fysarbo / Belife

Fysarbo is opgericht door het KNGF en Fysergo.
Fysergo/Fysarbo is een landelijk werkend reïntegratiebedrijf bestaande uit een personele organisatie en een netwerkorganisatie van centra voor arbocuratieve fysiotherapie en reïntegratie.
De Fysarbo / Belife organisatie is opgericht om bedrijven en arbodiensten te ondersteunen bij een snelle en effectieve reïntegratie van werknemers met lichamelijke klachten. Het doel is het functioneren in het eigen werk of werkhervatting te bevorderen. Voor zowel werkgevers als werknemers worden optimale producten geboden in de strijd tegen arbeidsongeschiktheid door fysieke klachten.

Kwaliteit

Fysarbo werkt aan kwaliteit door producten te onderbouwen met op de wetenschap gebaseerde protocollen en richtlijnen en is ISO 9002 gecertificeerd. Fysarbo werkt samen met wetenschappelijke instituten (Erasmus Universiteit en Saxion Hogeschool Twente) en verzekeraars om haar producten te ontwikkelen en te toetsen.

Visie op verzuim bij fysieke klachten

Om werknemers bij verzuim of dreigend verzuim te kunnen helpen is het nodig om vroegtijdig in kaart te brengen welke factoren ten grondslag liggen aan de ervaren fysieke klachten.
De oorzaak van de fysieke klachten ligt in een complexe samenhang van het wel of niet aanwezig zijn van aandoeningen werkgebonden beperkingen voor herstel (werkbelasting, werksfeer, werkplekinrichting etc.) en/of persoonsgebonden beperkingen voor herstel (conditie, vaardigheid, motivatie, stress, etc.).

Afstemmen om onnodig verzuim te voorkomen

Snelle reïntegratie is mogelijk door het herstelbegeleidingstraject af te stemmen op het wegnemen van de beperkende factoren, rekening houdend met de mate waarin deze een rol spelen bij de fysieke klachten. Op deze wijze wordt onnodig of dreigend verzuim voorkomen en optimaal aan functioneel herstel gewerkt.

Producten

 • Arbo-curatieve zorg 
  Individuele behandeling van de werknemer met lichamelijke klachten aan het bewegingsapparaat. Door de aanwezigheid van vrijwel alle specialisaties zal de meest adequate therapievorm worden gekozen. Het is gebleken dat vooral door vroegtijdige interventie de kans op blijvende arbeidsongeschiktheid beduidend afneemt.
 • Individuele fysieke training / reïntegratietraining  
  Een herstelbegeleidingstraject waarbij op basis van een analyse een keuze gemaakt uit een behandeling van de aandoening, aanleren van vaardigheden om adequaat met de klacht in het werk om te gaan, training van fysieke vermogens om de belastbaarheid in evenwicht met de werkbelasting te brengen of een combinatie hiervan.
 • Werkplekonderzoek
  Na een onderzoek op de werkplek zelf zal een arbeidsfysiotherapeut een rapport hierover maken, aangevuld met mogelijke adviezen.
 • Training on the job
  Door de arbeidsfysiotherapeut zal op de werkplek zelf worden getraind, met als doel de vaardigheden en fysieke vermogens beter af te stemmen op de werkbelasting.

Klanten

Fysarbo / Belife levert haar diensten en producten aan werknemers van bedrijven en instellingen in samenwerking met arbodiensten (bedrijfsarts) en/of verzekeraars (bedrijfszorgpakketten).

Aanmelden

De aanmeldingen bij individuele problematiek verlopen in de regel via de bedrijfsarts aan Fysarbo, welke daarna het dichtstbijzijnde Fysarbo-centrum inschakelt.

Informatie

Voor meer informatie: http://www.fysergo.nl/.