Vergoedingen en tarieven

Wij hebben met nagenoeg alle zorgverzekeraars een contract. Dit betekent dat de kosten van Uw behandelingen, voor zover ze onder de dekking van Uw verzekering vallen, rechtstreeks bij Uw zorgverzekeraar worden gedeclareerd. Wanneeer de kosten niet onder de dekking van Uw verzekering vallen, ontvangt U van ons een declaratie of verrekent Uw zorgverzekeraar de kosten met U.

Bent U verzekerd bij een zorgverzekeraar waarmee wij geen contract hebben, dan ontvangt U van ons een declaratie. Wanneer de kosten onder de dekking van Uw verzekering vallen, kunt U deze declaratie vervolgens bij Uw verzekeraar indienen.

Uw fysiotherapeut kan U vertellen of we een contract met Uw zorgverzekeraar hebben.
Als U niet voor verrassingen wilt komen te staan is het verstandig Uw polis na te kijken in hoeverre U voor fysiotherapie verzekerd bent.

Betalingsvoorwaarden

• Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de
behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.

• Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht.

• Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen dertig dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.

• Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt.

• Indien de fysiotherapeut zich voor het betaalbaar stellen van declaraties wegens door hem geleverde diensten heeft verbonden aan een factoringbedrijf, zullen de betalingsvoorwaarden van dat factoringbedrijf prevaleren.

Tarieven per 01-01-2021

Onderstaande tarieven gelden als de behandelingen niet onder het contract van de
zorgverzekeraar vallen.

Nummer Prestatiebeschrijving Prijs
1 Intake en onderzoek 46,76
2 Zitting 36,45
3 Zitting manuele therapie 46,45
4 Lange zitting 46,45
5 Screening 14,58
6 Eenmalig consult fysiotherapeutisch onderzoek 61,93
7  Toeslag voor uitbehandeling 12,00
8 Inrichtingstoeslag 6,00
9 Telefonische zitting 14,58
10  Eenvoudige, korte rapporten  36,45
11 Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten 72,90
12 Fysiosport per maand 31,50
13 Niet nagekomen afspraak praktijk 30,86

Indien U bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren afzegt, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht.

Wanneer wij een contract hebben met Uw zorgverzekeraar en uw pakket ook fysiotherapie vergoed, dan declareren wij de kosten van behandeling rechtstreeks bij Uw zorgverzekeraar.

Indien wij geen contract met Uw zorgverzekeraar hebben, dan ontvangt U maandelijks van ons een nota voor de door ons verrichte werkzaamheden.
Deze nota dient U aan ons te voldoen. U kunt de nota vervolgens indienen bij Uw zorgverzekeraar.
Afhankelijk van Uw polisvoorwaarden zal deze de nota niet, gedeeltelijk of geheel aan U restitueren.

U dient altijd zelf op de hoogte te zijn t.a.v. de polisvoorwaarden betreffende fysiotherapie.

Fysiotherapeutische zorg die vanuit aanvullende verzekering wordt vergoed, valt niet onder verplicht Eigen Risico

Sinds 2008 is er een verplicht Eigen Risico in de basisverzekering ingevoerd voor iedereen die 18 jaar of ouder is. Het verplichte eigen risico bedraagt in het jaar 2020 € 385.-.
Boven op dit verplicht eigen risico kunt u – tegen betaling van een lagere nominale premie- kiezen voor een aanvullend eigen risico. Dit kan wettelijk tot maximaal € 500.-, (totaal dus: € 885.- per volwassene).

Per verzekeringsjaar is er een Eigen Risico. Dit betaalt u wanneer u daadwerkelijk gebruik maakt van de zorgverzekering. Kosten voor de huisarts, verloskundige zorg en kraamzorg, gratis bevolkingsonderzoeken en zorg die vanuit de aanvullende zorgverzekering wordt vergoed, vallen niet onder het Eigen Risico. Dus ook fysiotherapeutische zorg die vanuit de aanvullende zorgverzekering wordt vergoed, valt niet onder het eigen risico.

De vergoeding van fysiotherapie uit de basisverzekering is beperkt. Verzekerden met een aandoening die op de chronische lijst staat, krijgen vanaf de 21 behandeling vergoed.
Zij moeten de eerste 20 behandelingen uit de Aanvullende Verzekering betalen of deze kosten voor eigen rekening nemen. De verplichting om de eerste 20 behandelingen zelf te betalen is eenmalig en komt niet elk jaar terug. Uitzondering hierop zijn de aandoeningen waarvan de behandeling in de tijd beperkt is (jaar, zes of drie maanden,(zie www.defysiotherapeut.com).
Voor verzekerden jonger dan 18 jaar geldt eveneens de chronische lijst, maar zij hoeven de eerste 20 zittingen niet zelf te betalen.

Uitzonderingen op deze regelgeving zijn er gemaakt voor de behandeling van claudicatio intermittens (etalagebenen), knie- en heuparthrose en COPD.

Daarnaast hebben jongeren recht op de vergoeding van 9 behandelingen (en eventueel nog 9 extra) vanuit de basisverzekering. Dit geldt per indicatie.